The Four Vaisnava Sampradayas

[Quotes from His Divine Grace
Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada]

The Brahma Sampradaya
madhva.jpg - 10481 Bytes

The Life of Sri Madhvacarya

Srila Madhvacarya

Dvaita of Madhvacarya

Lord Caitanya's Tattva: acintya-bhedabheda-tattva

The Tattva-Vadis


The Laksmi Sampradaya
ramanuja.jpg - 11824 Bytes

Sripada Ramanujacharya

The Life of Ramanujacarya

Ramanujacarya's Visistadvaita-vada

The Glories of Ramanujacarya
The Siva Sampradaya
siva.jpg - 4550 Bytes


The Life of Sripad Visnuswami


Sri Vallabhacarya
The Kumara Sampradaya
kumaras.jpg - 7875 Bytes

The Life of Nimbarka AcaryaDvaitadvaita of Nimbarka
The Mayavada School
shankar.jpg - 11994 Bytes

Shankaracarya's Misinterpretation of Krsna's Personal FormThe Saivites
Return to[Bhaktivedanta Memorial Library Logo]