Index of Quoted Slokas

 

 

A

abhakta-ustrera ithe ................................................................................. iv

abhito manju-kunjesu ............................................................................ 823

abhyanga-mardanam krtva .................................................................. 819

acaryavan puruso veda.......................................................................... 477

acintyah khalu ye bhava ........................................................................ 308

acire paibe bhai nama-prema-dhana .................................................. 587

adhayo vyadhayo yasya ......................................................................... 545

adya vabda-satante va ........................................................................... 420

agha-cchit-smaranam visnor ................................................................ 551

aham brahmasmi ............................................................................ 291, 434

ahara-nidra-bhaya-maithunan ......................................................... xxiii

ahastani sa-hastanam apadani ............................................................. 251

ahimsa satyam asteyam akama.............................................................. 48

aho bata svapaco ‘to gariyan ................................................................. 110

aisvaryasya samagrasya viryasya ........................................................ 311

ajam ekam lohita-sukla-krsnam ......................................................... 329

ajnana-timirandhasya jnananjana ..................................................... 662

ajnayaivam gunan dosan ....................................................................... 128

aksair vikridatah premna ...................................................................... 827

aksayam ha vai caturmasya ................................................................. 289

ami siddha krsna-dasa.......................................................................... 148

amnayah praha tattvam ........................................................................ 300

anadi-vasanodbhasa vasitei ................................................................. 658

ananda-cinmaya-rasa-pratibhavitabhis ............................................ 700

ananya-gatayo marttya ......................................................................... 549

anarpita-carim cirat ............................................................................ xxiv

andham tamah pravisanti ..................................................................... 434

angi-mukhyah svam ............................................................................... 659

antare nistha kara ..................................................................................... 27

antargato ‘pi vedanam .......................................................................... 229

anubhyas ca mahadbhyas ........................................................................ 90

anukulyasya sankalpah .......................................................................... 118

anyabhilasita-sunyam .................................................................. 449, 184

aola baola karttabhaja ...........................................................................xxx

apani-pado javano grahita ..................................................................... 337

apara karuna-sindhu vaisnava .............................................................. 85

apareyam itas tv anyam ................................................................ 225, 369

apariksyopadistam yat ............................................................................ 161

apasyam gopam anipadyama ....................................................... 240, 314

api cet su-duracaro bhajate ............................................................ 105, 115

arcayam eva haraye pujam ............................................................. 181, 577

asa-bharair amrta-sindhumayaih ....................................................... 844

asadbhih saha sangas tu na kartavyah ............................................... 228

asadhu-sange bhai, krsna-nama nahi haya ....................................... 583

asad va idam agra asit .......................................................................... 436

asaucam anrtam steyam ......................................................................... 48

asman mayi srjate visvam etat ............................................................. 366

asraddadhane vimukhe’py asrnvati .................................................... 562

astadasaksara mantram adhikrtya ..................................................... 465

astadasa-mahadosaih ............................................................................600

astaitanya-vrataghnani apo .................................................................484

asthulas canus caiva .............................................................................. 599

astikyam dana-nistha ca ......................................................................... 48

asvamedham gavalambham .................................................................. 172

asvattha-tulasi-dhatri-go-bhumi ........................................................484

ata atyantikam ksemam prcchamo ...................................................... 146

ataeva ami ajna dilun sabakare ........................................................... 205

ataeva kahi kichu karina nigudha .......................................................... iv

atalatvad aparatvad apto’ sau .............................................................. 863

atattvato’ nyatha buddhir ..................................................................... 427

athapi te deva padambuja-dvaya ......................................................... 342

athocyante gunah panca ye .................................................................... 322

atmaivedam sarvam iti ......................................................................... 435

atma-koti-gunam krsne ........................................................................ 603

atmanam cintayet tatra ......................................................................... 814

atmanam eva priyam upasita ............................................................... 292

atma va are drastavyah srotavyo ................................................. 281, 291

atyanta-duhkha-nivrttir eva muktih .................................................... 92

atyantikadhikatvadi-bhedah ................................................................. 731

avaisnavopadistena mantrena ............................................................. 479

avesenapi yan-namni kirttite ............................................................... 545

ayam atma sarvesam bhutanam .......................................................... 437

ayam neta su-ramyangah sarva ........................................................... 320

B

bada-haridasera nyaya krsna-nama .................................................. 585

baddha-jive krpa kari krsna haila nama ............................................ 586

bahu anga sadhane bhai nahi prayojana ............................................. 586

bhagavati ca harav ananya-ceta bhrsa ................................................ 534

bhajanera madhye srestha ....................................................................... 30

bhaktir asya bhajanam tad ..................................................................... 291

bhaktis tu bhagavad-bhakta ........................................................... 39, 120

bhala na khaibe, ara bhala na paribe .................................................. 585

bhavapavargo bhramato yada bhavej ................................. 124, 198, 406

bhava sarve tad-abhasa rasabhasas ..................................................... 662

bhidyate hrdaya-granthis chidyante .................................................... 115

bhumir apo ‘nalo vayuh kham mano .......................................... 224, 370

bhunkte ‘pi vividhannani ..................................................................... 820

bhusagrham vrajet tatra ......................................................................... 817

bhutani yanti bhutejya ........................................................................... 264

brahma devanam prathamah ....................................................... 239, 302

brahmanah ksatriyo vaisyah ................................................................. 107

brahmanda-koti-dhamaika .................................................................. 641

C

chandamsi yajnah kratavo vratani ...................................................... 330

channah kalau ......................................................................................... 345

cit-kana-jiva, krsna-cinmaya bhaskara ............................................... 147

cumbanadi maya dattam ..................................................................... 827

D

daivi hy esa gunamayi mama maya ..................................................... 146

daksino vinayi hriman saranagata ....................................................... 321

dana-vrata-tapas-tirtha-ksetradinan ................................................. 548

darsanaih sparsanair vaca .................................................................... 830

dasa-aparadha tyaja mane apamana .................................................. 584

devarsi-bhutapta-nrnam pitrnam .............................................. 252, 460

dhana-dhanyadibhis tams ca ............................................................... 833

dhanyasyayam navah prema ................................................................864

dharma-vrata-tyaga-hutadi-sarva ..................................................... 562

dhrtih ksama damo ‘steyam .................................................................. 179

dhyayan krte yajan yajnais ................................................................... 463

divye brahma-pure hy esa ..................................................................... 343

durllanghya-vakya-prakhara ................................................................ 731

durvasasa svayam datto ....................................................................... 818

dva suparna sayuja sakhaya ......................................................... 313, 384

dvayor ekatarasyeha .............................................................................. 659

dvi-vastra-baddha-kesas ca ................................................................. 819

E

e ghora samsare, padiya manava .......................................................... 165

ei-rupe samsara bhramite kona jana .................................................. 149

ekam evadvitiyam ........................................................................... 357, 423

ekam eva parama-tattvam .................................................................... 426

ekanta-sarala-bhave bhaja .................................................................... 586

ekante kusumaih klipte- ........................................................................ 834

eko vasi sarva-gah krsna ........................................................................ 315

e saba siddhanta gudha ............................................................................ iv

e saba siddhanta haya ............................................................................... iv

esa moham srjamy asu ............................................................................ 431

etad-yonini bhutani sarvanity ............................................................. 369

etat sad-varga-haranam ripu ............................................................... 548

ete camsah kalah pumsah ....................................................................... 315

evam evaisa samprasado ....................................................................... 403

evam sa devo bhagavan ......................................................................... 435

evam tais ca yatha-yogyam ................................................................... 830

evam tau vividhair hasyai .................................................................... 827

G

gadhalingana-nirbhedam ..................................................................... 816

gaura-jana-sanga kara .......................................................................... 586

go-koti-danam grahane ........................................................................ 547

gokulakhye mathura-mandale ............................................................. 343

gopa-vesa-dharah krsno ........................................................................ 820

gopa-vesam abhrabham ......................................................................... 340

gopyah kamad bhayat ............................................................................ 506

gora-pada asraya karaha ...................................................................... 585

grhasramo janghanato .......................................................................... 168

grhastha, vairagi dunhe ......................................................................... 586

grhita-visnu-diksako .............................................................................. 183

guror apy avaliptasya ............................................................................ 479

guru-krsna-vaisnavera ......................................................................... 867

H

ha natha gokula-sudha ..........................................................................844

hanti nindati vai dvesti ........................................................................ 229

haradi-grahane tasyah ........................................................................... 827

hareh sakteh sarvam ................................................................................ 421

hare kesava govinda vasudeva ............................................................. 546

harer namaiva namaiva ........................................................................ 544

haris tu prathamam bhuktva ................................................................ 825

haris tv ekam tattvam ............................................................................. 310

hasito bahudha tabhir ............................................................................ 822

hrdaya haite bale .................................................................................... 587

hrdaye dharaye ye ...................................................................................... iv

I

idam eva hi mangalyam ......................................................................... 551

isavasyam idam sarvam ......................................................................... 126

iste svarasiki ragah paramavistata ...................................................... 503

isvare tad-adhinesu balisesu ................................................................. 183

iti sancintya bhagavan .......................................................................... 678

ittham bhuktva tathacamya .................................................................. 820

ity ahvayati tam nityam ........................................................................ 818

ity atmanam vicintyaiva ........................................................................ 815

J

jagat-vyapara-varjjam ........................................................................... 366

jala-sekair mithas tatra ......................................................................... 824

jane cej jatabhave’pi ................................................................................864

jata-sraddho mat-kathasu ..................................................................... 114

jayadharmo munis tasya ....................................................................... 305

jayadharmasya sisyo .............................................................................. 305

(jaya) sri krsna-caitanya ........................................................................... 7

jijnasa-asvadanavadhi ........................................................................... 271

jivera svarupa haya krsnera ........................................................... xvii, 12

jivitam visnu-bhaktasya ........................................................................ 180

jnanam parama-guhyam me .................................................................. 219

jnana-yoga-cesta chada ara .................................................................. 584

K

kabhu namabhasa haya.......................................................................... 583

kabhu raja, kabhu praja ......................................................................... 148

kabhu svarge, kabhu ............................................................................... 148

kahe dvija-candidasa ............................................................................. 745

kakuti kariya krsne ................................................................................ 149

kalena nasta pralaye ...................................................................... 133, 302

kali! tomara lila-khela ............................................................................ 211

kalpa-vrkse nikunje’smin ..................................................................... 833

kamad dvesad bhayat ............................................................................ 506

kande bole, ohe krsna! ........................................................................... 149

kanera bhitara diya ................................................................................ 744

kankanangada-keyura ........................................................................... 819

(gaura!) kata lila karile ......................................................................... 177

katham ahuyate devi .............................................................................. 818

kaumaram pancamabdantam ..............................................................604

kena kam pasyet ...................................................................................... 289

kiba vipra, kiba nyasi ..................................................................................8

kim karisyati sankhyena ....................................................................... 550

kincid eva tato bhuktva ......................................................................... 825

kita janma hau yatha ............................................................................... xix

kiyad duram tato gatva ......................................................................... 828

klesa-ghni subhada ................................................................................. 451

kridatas ca tatas tatra ............................................................................ 823

krsna amaya pale .................................................................................... 584

krsna-bahirmukha hana ........................................................................ 584

krsna bhuli sei jiva ..................................................................................... 13

krsnah kantam anujnapya .................................................................... 828

krsnam smaran janan casya ................................................................. 857

krsna-nama cintamani akhila ............................................................. 589

krsna-nama dhare kata bala ................................................................ 587

krsnas tu bhagavan svayam .................................................................. 147

krsna tare dena nija ................................................................................ 150

krsneti mangalam nama ....................................................................... 567

krsno’pi dugdhva gah ............................................................................ 819

krsno’pi tasam susrusuh ....................................................................... 826

krsno’pi vividhas tatra .......................................................................... 833

krte yad dhyayato visnum ...................................................................... 551

krti-sadhya bhavet sadhya ..................................................................... 455

ksanad eva tato vastram ....................................................................... 826

ksine punye martya-lokam .......................................................... 286, 440

ksipram bhavati dharmatma ................................................................. 116

kvacid venum kara-srastam ................................................................. 822

kvapy acintya-mahasaktau ...................................................................660

L

lalasodvega-jagaryas tanavam ............................................................ 795

lila premna priyadhikyam madhurye .................................................. 322

loke vyavayamisa-madya-seva .................................................... 169, 251

M

madhura madhuram etan ............................................................. 122, 580

madhuryad api madhuram................................................................... 529

madhye vrndavane ramye ...................................................................... 815

mahan prabhur vai purusah .................................................................... 35

mahantam vibhum atmanam ............................................................... 435

mahapataka-yukto’pi ............................................................................. 545

mahaprasade govinde ............................................................................. 125

ma himsyat sarvani bhutani ................................................................ 250

mam hi partha vyapasritya ............................................................ 109, 117

ma rco ma yajus tata ma ....................................................................... 547

markata-vairagya na kara ....................................................................... 27

matari prasthitayan tu .......................................................................... 833

matranumodito yati ............................................................................... 817

mattah parataram nanyat ...................................................................... 315

mayadhyaksena prakrtih ........................................................................ 313

maya-kalita-tadrk-stri .......................................................................... 695

mayake pichane rakhi’ ........................................................................... 148

mayan tu prakrtim vidyan ................................................................... 366

mayavadam asac-chastram .................................................................. 429

mayy ananyena bhavena ........................................................................ 158

miche maya-vase, samsara ..................................................................... 86

militva tav ubhav atra ........................................................................... 834

mithah pani-samalambya ..................................................................... 823

mohas tandra bhramo ............................................................................600

muhur aho rasika bhuvi ........................................................................ 632

muhur akarito matra ............................................................................. 819

mukha-bahuru-padebhyah .................................................................... 457

mukhyas tu pancadha santah ............................................................... 629

mukhyas tv angatvam asadya .............................................................. 658

muktanam api siddhanam ............................................................. 151, 411

muktir hitvanyatha-rupam................................................................... 402

mukunda-lingalaya-darsane ............................................................... 467

mune madhuryam apy asti ................................................................... 824

N

naco, gao, bhakta-sange ........................................................................ 205

na desa-niyamas tasmin ....................................................................... 549

na dharmam nadharmam ..................................................................... 838

naham manye su-vedeti ........................................................................ 438

na hy am-mayani tirthani .....................................................................406

naisam matis tavad ............................................................................... 405

naisa tarkena matir ............................................................. 308, 438, 454

naitad asakam vijnatum ....................................................................... 436

na jani kateka madhu ............................................................................ 744

naktam havisyanna-manodanam ....................................................... 484

na loka-vedoddhrta ................................................................................ 167

nama-aparadha-yuktanam................................................................... 560

nama cintamanih krsnas ....................................................................... 552

namaikam yasya vaci smarana............................................................ 560

na mamsa-bhaksane dose ............................................................. 169, 252

nama-sankirttanam visnoh .................................................................. 550

na me priyas catur-vedi .......................................................................... 127

namnam akari bahudha ......................................................................... 571

namno balad yasya hi ............................................................................ 562

namno hi yavati saktih .......................................................................... 567

na muncec charanayatam ..................................................................... 856

nana-silpa-kalabhijnam ....................................................................... 814

nanyat pasyami jantunam .................................................................... 567

narayanacyutananta-vasudeveti ......................................................... 549

narayana jagannatha vasudeva ........................................................... 548

narayana-kalah santah bhajanti .......................................................... 204

na rodhayati mam yogo na ...................................................................404

natah param karma-nibandha .............................................................. 110

na tasya karyam karanam ca ....................................................... 328, 432

natha yoni-sahasresu yesu yesu ............................................................ xix

na va are sarvasya kamaya ................................................................... 439

nayam atma pravacanena ............................................................. 241, 342

nidritau tisthitas talpe .......................................................................... 816

nija-tattva jani ara .................................................................................. 147

nirdosa-guna-vigraha ............................................................................ 317

nisantah pratah purvahno ...................................................................... 813

nitai-caitanya-carana-kamale ............................................................. 166

nityo nityanam cetanas cetananam ............................. 15, 287, 433, 437

O

om asya jananto nama ........................................................................... 565

om brahma-vid apnoti ........................................................................... 435

om padam devasya namasa .................................................................. 565

om tam u stotarah purvam ................................................................... 565

P

padau hareh ksetra ................................................................................. 467

pakvannani grhitva tah.......................................................................... 832

parakhyayah sakter ................................................................................. 328

parakiyabhimaninyas ............................................................................ 814

paranci khani vyatrnat .......................................................................... 340

parasya saktir vividhaiva ..................................................... 223, 328, 361

para-vyomesvarasyasic chisyo ............................................................. 304

paricarya tu sevopakaranadi ................................................................489

pariksya lokan karma-citan .................................................................. 121

pasa-baddho bhavej jivah ....................................................................... 214

pisaci paile jena mati ............................................................................. 146

pitaram mataram natva ........................................................................ 820

pitrbhyam arthito yati ............................................................................. 831

prabhuh kah ko jivah ............................................................................... 523

pradhana-ksetra-jna .............................................................................. 436

prajnanam brahma ........................................................................ 289, 432

pranaya-lalita-narma ...........................................................................846

prano hy esa yah sarva ........................................................................... 438

prasthapyate maya kacid ....................................................................... 833

pratapi kirtiman rakta ............................................................................ 321

pratas ca bodhito matra ......................................................................... 817

pravisya candanambhobhih .................................................................. 822

prayascittani cirnani narayana ........................................................... 229

prayo mumuksavas tesam .............................................................. 151, 411

premanjana-cchurita-bhakti ................................................................ 863

prema-saubhagya-sad ........................................................................... 730

prityanudivasam yatnat ......................................................................... 815

priyaya ca tatha tabhih .......................................................................... 824

prodyan vibhavanotkarsat .................................................................... 658

proktena bhakti-yogena .......................................................................... 114

prthivite yata katha dharma .................................................................869

punas ca sarika-vakyaih ....................................................................... 816

puranam manavo dharmah .................................................................. 438

purnam adah purnam idam .................................................................. 312

purna-vikasita hana ............................................................................. 589

R

radha-krsna-pranaya-vikrtir ............................................................... 346

radhaya bhavatas ca citta ...................................................................... 780

radhaya saha rupena .............................................................................. 824

radhikanucarim nityam ......................................................................... 815

radhikapi samagatya ............................................................................. 829

raja-marge vraja-dvari.......................................................................... 830

rajobhih sama-sankhyatah ............................................................. 151, 411

raksasa kalim asritya jayante ..................................................... 247, 400

rasanam samavetanam yasya .............................................................. 658

raso vai sah ............................................................................ 242, 440, 675

rco ‘ksare parame vyoman .................................................................... 343

rnam etat pravrddham me .................................................................... 550

S

sa aiksata .................................................................................................. 313

sa ca saranapatti-laksana ...................................................................... 118

sada svarupa-sampraptah ...................................................................... 321

sad eva saumyedam agra ...................................................................... 435

sadhu paba kasta bada jivera ................................................................ 584

sadhu-sange krsna-nama’ .................................................................... 148

sahasra-namnam punyanam ................................................................ 553

sai (sakhi), keba sunaila syama ........................................................... 743

sa imal lokan asrjat ................................................................................ 313

sa jahati matim loke ............................................................................... 160

sakhya tatra taya dattam ....................................................................... 832

sakhyo’py evam visincanti .................................................................... 822

sakti-saktimator abhedah ............................................................. 223, 332

samane vrkse puruso nimagno .................................................... 123, 402

samo damas tapah saucam ..................................................................... 48

sampradaya-vihina ye ........................................................................... 303

sa mrgyah sreyasam hetuh ....................................................................480

samsevya dasa-mulam vai .................................................................... 523

sandra-prema-rasaih pluta .................................................................. 847

sangamya sva-sakhin krsno ................................................................. 829

sango yah samsrter hetur ...................................................................... 405

sanketyam parihasyam va ..................................................................... 579

sa paryyagac chukram akayam ............................................................ 338

sapatnyoccaya-rajyad-ujjvala ..............................................................848

sapi bhuktva sakhi-varga ...................................................................... 832

sapi krsne vanam yantam ...................................................................... 821

sarddham yama-dvayam nitva ............................................................ 834

sarva-bhutesu yah pasyed .............................................................. 158, 191

sarvadbhuta-camatkara ......................................................................... 323

sarva-dharman parityajya ............................................................ 129, 410

sarva disa urddhvam adhas ................................................................. 240

sarvam hy etad brahmayam .................................................................. 437

sarvam khalv idam brahma .......................................................... 432, 435

sarvam mad-bhakti-yogena .................................................................. 115

sarva-rogopasamam sarvopadrava ..................................................... 545

sarvasam sannidhim gacchet ............................................................... 823

sarvathaiva duruho ‘yam ...................................................................... 672

sarvatra sarva-kalesu ye’pi ................................................................... 550

sarve nityah sasvatas ca ........................................................................ 600

sarve veda yat padam ............................................................................. 133

sastanga-pataih pitarau ........................................................................ 830

satam ninda namnah param ................................................................. 561

satam prasangan mama virya ............................................. 124, 197, 408

sa-tattvato ‘nyatha-buddhir ................................................................ 423

satyam jnanam anantam ............................................................. 240, 435

satyam jnanam anantam yad ............................................................... 678

satyam saucam daya maunam ............................................................. 228

sa vai hladinyas ca pranaya ................................................................. 334

sa vai manah krsna-padaravindayor .................................................466

sa visvakrd visvavidatma ...................................................................... 331

seva sadhaka-rupena siddha ................................................................ 857

siddha-sadhya-susiddhari-rupa ......................................................... 465

sivasya sri-visnor ya iha guna .............................................................. 561

slaghayams ca haris tani ....................................................................... 830

smarttavyah satatam visnur ................................................................ 457

sphulingah rddhagner iva ..................................................................... 354

sraddha tv anyopaya-varjam ................................................................ 118

sraddhavan bhajate yo mam ................................................................. 293

sravanadi kriya tara svarupa ............................................................... 455

sravanam kirtanam visnoh ............................................................. 75, 463

sravanotkirtanadini vaidha .................................................................. 857

sri krsna caitanya prabhu nityananda ................................................. 85

srimal-laksmipatis tasya ....................................................................... 305

sri-radhapi harau supte ......................................................................... 825

srute ‘pi nama-mahatmye ..................................................................... 562

srutih krsnakhyanam smarana ............................................................ 461

sruti-smrti-puranadi-pancaratra ....................................................... 481

sruti-smrti-puranesu nama ................................................................. 566

sthane hrsikesa tava prakirttya ............................................................. 548

sthiro dantah ksama-silo ....................................................................... 321

sudram va bhagavad-bhaktam .............................................................. 127

suko vyasasya sisyatvam prapto .......................................................... 304

suna suna vaisnava thakura .................................................................. 86

suryan ca pujayet tatra .......................................................................... 828

susrusanam dvija-gavam ....................................................................... 48

sva-karma-phala-bhuk .......................................................................... 420

svalpapi rucir eva syat ........................................................................... 309

svapaco ‘pi mahipala visnu ................................................................... 109

svapne o na kara bhai stri ...................................................................... 585

svarga-kamo ‘svamedham yajeta ........................................................ 286

svaruparthair hinan nija-sukha ............................................................ 377

svarupavasthane madhura ..................................................................... 522

svasranumodita sapi ............................................................................. 818

svatah-siddho vedo hari ......................................................................... 301

sva-vid-varahostra-kharaih ................................................................. 180

sve sve ‘dhikare ya nistha ..................................................................... 190

syad drdhe ‘yam ratih prema ................................................................ 772

syamac chabalam prapadye .................................................. 241, 314, 320

T

tac ced deha-dravina-janata ................................................................ 560

tad astu me natha sa ............................................................................... xix

tad ejati tan naijati tad.......................................................................... 338

tad-vijnanartham sa gurum ................................................................. 477

tad visnoh paramam padam ........................................................ 239, 240

tad yatha maha-matsya ubhe ................................................................ 355

tam ahur agryam purusam ................................................................... 436

tam atma-stham ye ‘nupasyanti ........................................................... 341

tambula-carvitam tasya ........................................................................ 826

tambulair vyajanais tatra ..................................................................... 825

tambularpana-pada-mardana ............................................................. 845

tam eva dhiro vijnaya prajnam ............................................................. 131

tam eva dhiro vijnaya prajnanam ....................................................... 433

tan-matuh prarthanat purvam .............................................................. 831

tapasvibhyo ‘dhiko yogi jnanibhyo ....................................................... 290

tara madhye sarva-srestha ...................................................................... 30

tarkapratisthanat ........................................................................... 308, 455

tasam madhye saksad brahma .............................................................. 343

tas ca dugdhva punah krsnah ................................................................ 831

tas ca keli-ksanam krtva ....................................................................... 826

tasmai trnam nidadha ........................................................................... 339

tasmin mahan-mukharita ..................................................................... 853

tasyaisa atma vivrnute .......................................................................... 436

tasya sisyo jnanasindhus ...................................................................... 305

tasya sisyo naraharis tac ....................................................................... 304

tasya va etasya purusasya ..................................................................... 354

tatah sari-sukanan ca ............................................................................ 828

tatas ca sarika-sabdaih.......................................................................... 816

tatas ca sva-janais tasyah ...................................................................... 817

tatas ta vyathitam kantam .................................................................... 828

tatha na te madhava tavakah ................................................................ 414

tato bhajeta mam pritah sraddhalur ..................................................... 112

tato nandadayah sarve .......................................................................... 829

tatraiva sarasas tire ............................................................................... 825

tatrapi matr-vrndais ca .......................................................................... 831

tat-tat-kalocitair nana .......................................................................... 822

tat tvam asi svetaketo ................................................................... 289, 432

ta varyamanah patibhih pitrbhir .......................................................... 510

tavat karmani kurvita na ....................................................................... 253

tava vaksasi radhaham rase ................................................................. 224

te dhyana-yoganugata apasyan ............................................................ 329

tejo balam dhrtih sauryam ...................................................................... 48

tesv asantesu mudhesu khanditatmasv .............................................. 228

tirtha-koti-sahasrani tirtha ................................................................... 547

tomara carana-chaya eka ........................................................................ 85

tomara krpaya, amara jihvaya ............................................................... 86

trnad api sunicena taror api ................................................... 37, 203, 577

tvam aradhya tatha sambho ................................................................... 431

tvam natva yacate dhrtva ...................................................................... 856

tvaya yat pacyate devi ............................................................................ 818

tvayopabhukta-srag-gandh...................................................................488

U

upavasetv asaktasya ahitagner ............................................................. 483

upavistau tato drstva ............................................................................. 816

upavisyasane divye ........................................................................ 823, 827

utthaya danta-kasthadi .......................................................................... 817

V

vadanti tat tattva-vidas .......................................................................... 65

vairagi bhai gramya-katha .................................................................... 585

vanam pravisya sakhibhih ..................................................................... 821

vancayitva ca tan sarvan ....................................................................... 821

vancayitva gurun yati ............................................................................ 821

varam hutavaha-jvala ............................................................................ 228

variyan isvaras ceti gunas ...................................................................... 322

varnanam asramanams ca ............................................................. 48, 168

varnasramacaravata purusena ............................................................ 168

vedyam vastavam atra vastu ................................................................... 12

vidagdhas caturo daksah ...................................................................... 320

viharair vividhair evam ........................................................................ 829

viharair vividhais tatra .......................................................................... 821

vimukta-sambhrama ya ........................................................................ 649

viprad dvi-sad-guna-yutad ........................................................... 50, 130

visanna-manaso bhutva ........................................................................ 827

visaya-anale, jvaliche hrdaya ............................................................... 166

visaya-vasananale mora citta .............................................................. 587

visnor ekaikam namapi sarva ............................................................... 553

visrambho gadha-visvasa-viseso .........................................................649

visrjati hrdayam na yasya saksad ........................................................ 158

vividhadbhuta-bhasa-vit ....................................................................... 321

vratani yajnas chandamsi .....................................................................404

vrnde sri-nanda putrasya ..................................................................... 824

vyatitya bhavana-vartma .............................................................. 631, 672

vyudasya rasanam dadbhih ................................................................. 827

Y

ya atmapahata-papma vijaro ................................................................ 403

yada bhramam bhramam hari ............................................................... 551

yada vai sraddadhaty atha .................................................................... 117

yada yasyanugrhnati bhagavan ............................................................ 129

yad gatva na nivartante tad ................................................................. 542

yadi caha pranaya rakhite ..................................................................... 585

yadiccher avasam vraja-bhuvi .............................................................. 862

yadi karibe krsna-nama ........................................................................ 583

yad vai tat sukrtam raso ....................................................................... 339

yad vijnate sarvam idam ........................................................................ 63

yad yad vibhutimat sattvam ................................................................. 313

ya eko jalavan isata isanibhih ................................................................ 331

ya eko varno bahudha sakti-yogad ....................................................... 331

ya esam purusam saksad atma ............................................................ 458

yan namadheyam mriyamana ............................................................. 546

yan-nama-kirtana-phalam ................................................................... 566

yan-nama sakrc chravanat pukkaso ..................................................... 110

yasmat param na param asti kincit .................................................... 436

yasya deve para bhaktir yatha deve .............................................. 132, 291

yasya mukhyasya yo bhakto bhaven .................................................... 658

yasyatma-buddhih kunape ........................................................... 181, 264

yasya yal-laksanam proktam ............................................................... 164

yasya yat-sangatih pumso ........................................................... 404, 493

yathagneh ksudra visphulinga ............................................................. 354

yatha saumitra-bharatau ...................................................................... 603

yathatathyato ‘rthan vyadadhat ........................................................... 436

yatha yatha harer nama ......................................................................... 546

yatha yathatma parimrjyate ........................................................ 266, 863

yat karmabhir yat tapasa ....................................................................... 115

yatnenopadito ‘py arthah ...................................................................... 309

yato vaco nivartante aprapya ................................................................ 361

yato va imani bhutani jayante .................................................... 366, 425

yat te sujata-caranamburuham ............................................................ 783

yavata syat sva-nirvahah ...................................................................... 483

yavat te mayaya sprsta ........................................................................... 227

ye ‘nye ‘ravindaksa vimukta ................................................ 152, 372, 413

yenaksaram purusam veda ................................................................... 302

yo ‘nadhitya dvijo vedam ....................................................................... 132

yogamaya hareh saktir yaya .................................................................. 222

yoga-mayam upasritah.......................................................................... 344

yoginam api sarvesam .................................................................... 116, 291

yo va etad aksaram gargy aviditvasmal lokat praiti .............. 131, 434

yo vyaktir nyaya-rahitam anyayena srnoti yah ................................ 478

 

 

Jaiva Dharma
Jaiva Dharma Table of Contents
Table of Contents

BACK NEXT


Return to[Bhaktivedanta Memorial Library Logo]